عیادت ازجانباز

بازدید موزه صلح تهران

🕊کارگاه «حس من چه شکلیه» در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ برای کودکان ۶ سالِ «خانۀ کودک حدیث» در موزه صلح تهران برگزار شد. ○ در این کارگاه، کودکان با حضور تسهیلگران «بخش کودک» موزه صلح تهران، از طریق بازی حس عصبانیت خود را پیدا کردند. در پایان گردنبدهای حس خشم و پیکسل صلح و دوستی …