آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۱

در خیبر طرح های آبی خاکی سردار هور را اجرا کردم

تاکنون سردارمرتضی پیریایی را تنها با نام پیر ش . م. ر معرفی کردم اما باید از موفقیت های این رادمرد جبهه های نبرد حق علیه باطل دیروز در امروز ایران هم بگویم. وی که در آن روزها در صحنه های نبرد با دشمن خلق حماسه ….

نیکخواه پیش بینی کرد: امکان کشف بمب های شیمیایی عمل نکرده

سردار محمد باقر نیکخواه کشف بمب های شیمیایی دیگری را دور از نظر ندانسته و گفت: با توجه به حجم گسترده استفاده از سلاح های شیمیایی در مناطق مرزی هنوز کشف بمب یا گلوله های شیمیایی عمل نکرده ….