آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۱

جانباز ۷۰ درصد شیمیایی اسداله محمدی به کشور آلمان اعزام شد

جمعه گذشته جانباز ۷۰ درصد شیمیایی اسداله محمدی به دلیل جراحات شدید و عمل جراحی به کشور آلمان اعزام گردیدند لذا تمامی دوستان به ویژه حاج مرتضی پیریایی ، دکتر نیکخواه ، کارمندان موزه صلح و همه همسنگران ایشان آرزوی سلامتی و بازگشت ایشان را به ایران عزیز خواستاریم