آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۲

خاطرات هشت سال دفاع مقدس

بخش اول: سال ۶۰ با برادر نظری و خادم بچه های محل به خدمت مقدس سربازی رفتم ما را به پادگان عجب شیر تبریز اعزام کردند.۴ ماه دوران آموزش سختی را پشت سر گذراندیم،بعد از ۴ ماه تقسیم من به لشکر ۱۶ زرهی قزوین افتاد،۲ نفر دیگر لشکر ۲۱ حمزه با قطار یکسره ما را …